ilmoittaudu

Esimerkkejä koulutuksistamme juuri nyt

Koulutustarjonnassamme kärkenä ovat yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellut räätälöidyt koulutukset. Niiden tarkoituksena on konkreettisten tulosten aikaansaaminen ennalta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Alla joitakin esimerkkejä koulutuksistamme juuri nyt.

Asiantuntijapalveluiden myynti

Onko yrityksesi palveluiden myynnissä tehostamistarpeita?

Haluatko itsellesi konkreettisia työkaluja arkipäivän myynti- ja asiakaspalvelutyöhön?

Verutum on koonnut myyntitaitojen kehittämiseen valmennustiimin, joka koostuu Suomen johtavista myyntialan asiantuntijoista.

Valmennusohjelman aikana osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat oman vastuualueensa myynnin kehittämiseen liittyvän projektin eri osa-alueiden huippuasiantuntijoiden ohjaamina.

Asiantuntijoidensa kanssa Verutum on suunnitellut pitkäkestoisen valmennusohjelman, joka koostuu mm. seuraavista teemoista:

 • Yrityksen myyntiprosessin kehittäminen
 • Tavoitteellinen myyntityö: hinnoittelu, taloudellisuus, kannattavuus
 • Menestyksellisten myyntitaitojen omaksuminen
 • Myyntitekniikat
 • Myyntityön onnistumisen edellytykset
 • Palvelukohtaamisten haasteet
 • Asiakkaan erilaisuuden kohtaaminen
 • Vuorovaikutuksen synty ja kehittäminen
 • Tunne, ajattelu ja tahto myyntityössä
Biotalouden edelläkävijäksi - Biotalous-Inno

Verutum on kehittänyt yhdessä TAPIOn, ProAgrian sekä energia-alan huippuasiantuntijoiden kanssa biotalouden alalle suunnatun valmennusohjelman.

Valmennus on suunnattu luonnonvara-alalla toimiville asiantuntijoille, esimiehille ja kehittäjille. Sisältö kytketään tukemaan Suomen biotalousstrategian toteuttamista.

Osallistumalla valmennukseen olet mukana kehittämässä organisaatiotasi biotalouden alan edelläkävijäksi ja entistä kilpailukykyisemmäksi toimijaksi.

Kysy myös alueellisista toteutuksistamme.

Ilmoittautumiset.

Kysy lisää:
Jouni Vilkko
p. 041 4529 268
jouni.vilkko(a)verutum.fi

Koulutusohjelmien keskeisiä teemoja ovat mm.:

 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen
 • Biotalouden alan palveluinnovaatioiden kehittäminen
 • Verkostoyhteistyön ja monitoimijuuden kehittäminen
 • Biotalouden palveluiden tuotteistaminen
 • Biotalouden palveluiden pilotointi, myynti ja kaupallistaminen
Business Advisor -valmennusohjelma

Odottavatko asiakkaat teiltä kokonaisvaltaisempaa palvelua?

Onko yrityksessäsi tarve kehittää palveluliiketoimintaa?

Haluatko itse kehittyä asiakkaan konsultoivaksi kumppaniksi?

Verutum on koonnut valmennustiimin, joka koostuu yritysneuvonnan ja palveluliiketoiminnan huippuasiantuntijoista.

Räätälöimme valmennusohjelman alakohtaisesti.

Business Advisor -valmennusohjelma tilitoimistoalalle: Ilmoittaudu valmennusohjelmaan Taloushallintoliiton sivuilla.

Asiantuntijoidensa avulla Verutum räätälöi eri aloille suunnattuja Business Advisor -valmennusohjelmia, joiden keskeisiä teemoja ovat mm.:

 • Yrityksen palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Asiakkuuksien kehittäminen
 • Asiakkaan konsultoivaksi kumppaniksi – asiantuntijapalveluiden konseptointi
 • Verkostoyhteistyön kehittäminen
 • Laatujohtaminen, toiminnan arviointi ja jatkuva parantaminen
 • Vuorovaikutus, viestintä ja esiintyminen asiantuntijan työssä
 • Asiantuntijapalveluiden myynti, markkinointi, pilotointi ja kaupallistaminen
Innokylän tuutorikoulutus / Innovaatioiden johtaminen – Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen

Verutumin ja Innokylän järjestämä Innokylän tuutorikoulutus valmistaa osallistujaa toimimaan innotuutorina.

Innotuutori on tulevaisuuden tekijä, joka osaa huomioida erilaiset sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminnan muutospaineet ja vastata niihin käyttäjälähtöisillä tavoilla.

Tuutorit ovat sosiaali- ja terveysalan kehittämistehtävissä toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet koulutuksen käyttäjälähtöisen kehittämisen tukitehtävissä toimimiseen.Tuutorikoulutuksen käyneet tukevat vertaisiaan käytäntöjen kehittämistyössä.

Tuutoreille on yhteistä Innokylän avoimen kehittämisympäristön palvelujen tuntemus sekä ymmärrys yhteiskehittämisestä. Innotuutorit tuntevat käytäntöjen arvioinnin ja kehittämisen menetelmiä ja työkaluja sekä osaavat suunnitella, fasilitoida ja arvioida osallistavia työpajoja (Innopajoja).

Innokylän tuutorikoulutuksen keskeisiä teemoja ovat mm.:

 • Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu
 • Strategialähtöinen kehittämisprojektin suunnittelu
 • Moninäkökulmainen arviointi
 • Osallistava työpajatoiminta
 • Tuote- ja palvelukehitystyön talous
 • Tuote- ja palvelukehitystyön juridiikka ja immateriaalioikeudet

Ilmoittaudu koulutuksiin.

Kysy lisää:
Hanna Svensberg
p. 044 566 2131
hanna.svensberg(a)verutum.fi

Verutum ja Innokylä ovat kehittäneet myös uuden innovaatioiden johtamiseen keskittyvän koulutusohjelman.

Innovaatiojohtamisen valmennusohjelma on suunnattu kaikille hyvinvointi- ja terveysalalla toimiville johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille. Se tarjoaa uusia toimintatapoja ja konkreettisia työkaluja oman organisaation innovaatiovalmiuden kehittämiseen ja johtamiseen.

Innovaatiojohtamiskoulutuksen keskeisiä teemoja ovat mm.:

 • Innovaatiot ja innovaatioiden johtaminen palveluiden kehittämisessä
 • Strateginen innovaatiojohtaminen
 • Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu
 • Innovaatiokulttuurin synnyttäminen
 • Innovaatiot ja talous
 • Palvelukehitystyön juridiset näkökulmat
 • Markkinointi, jalkauttaminen ja levittäminen
 • Henkilöstöjohtaminen ja vuorovaikutus
 • Omien ja organisaation toimintatapojen muuttamien
Pk-yritysten sukupolvenvaihdos

Onko yrityksessäsi suunnitteilla sukupolvenvaihdos?

Haluatko kehittää yrityksesi hyvään myyntikuntoon?

Verutum on koonnut valmennustiimin, joka koostuu yrityksen sukupolvenvaihdoksiin erikoistuneista asiantuntijoista.

Koulutusohjelmaan sisältyy yritystoiminnan kehittämiseen liittyvää kummitoimintaa ja mentorointia.

Osallistujat toteuttavat sukupolvenvaihdokseen liittyvän kehittämishankkeen.

Koulutusohjelman keskeisiä teemoja ovat mm.:

 • Yrityksen tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen
 • Yrityksen liiketoiminnan ja palveluiden tuotteistaminen
 • Hiljaisen tiedon siirtäminen: johtajuuden ja osaamisen siirtäminen
 • Yrityksen arvo ja sen kehittäminen
 • Omistajanvaihdos ja talous
 • Omistajanvaihdos ja juridiikka
 • Omistajanvaihdoksen pitkäjänteinen ja systemaattinen suunnittelu ja toteutus
 • Yritys myyntikuntoon
Taloushallinnon verkkokurssit

Verutum on kehittänyt yhdessä taloushallinnon huippuasiantuntijoidensa kanssa verkkokursseja tilitoimistojen tarpeisiin. Kurssit on suunniteltu niin, että oppiminen tapahtuu oman työn ohessa aidolla asiakasaineistolla.

Tällä hetkellä meneillään on tilinpäätöksen laatimisen peruskurssi sekä palkanlaskennan peruskurssi. Verkkokursseilla voit opiskella itsellesi parhaiten sopivana aikana, paikasta riippumatta. Kursseille on jatkuva ilmoittautuminen.

Tilinpäätöksen laatimisen peruskurssi

Tavoitteena on, että tämän kurssin käytyään opiskelija osaa laatia pienosakeyhtiön tilinpäätöksen itsenäisesti.

Hinta 190 euroa+alv/opiskelija.

Palkanlaskennan peruskurssi

Tavoitteena on, että tämän kurssin käytyään opiskelija osaa itsenäisesti hoitaa pienen asiakasyrityksensä peruspalkanlaskentatilanteet ja sekä kuukausittaiset että vuosittaiset työnantajavelvoitteet.

Hinta 190 euroa+alv/opiskelija.

Ilmoittaudu kursseille.

Terveydenhuoltoalan valmennusohjelmat

Verutumin ja Fiocan räätälöimien terveydenhuoltoalan valmennusohjelmien myötä kykenet kehittämään organisaatiotasi yhä asiakaslähtöisemmäksi ja muutoskykyisemmäksi. Valmennukset antavat konkreettisia työkaluja arkipäivän toiminta- ja palvelukäytäntöjen kehittämiseen.

Joissakin toteutuksissa yhteistyössä Verutumin ja Fiocan lisäksi mm. Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS, Diabetesliitto ja Diabeteshoitajat ry.

Järjestämme mm. seuraavia valmennusohjelmia:

 • Diabeteshoitotyö – Vaikuttavan kehittämisen askelmerkit
 • Näyttöön perustuvan terveydenhuolto
 • Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito
 • Terveydenhuollon lähiesimiesvalmennus
 • Vaikuttava hoitotyö 2020

Valmennukset on suunnattu hoitotyön kehittäjille/terveydenhuoltoalan ammattilaisille; esim. osastonhoitajille, apulaisosastonhoitajille, kehittämis-, palvelu- ja laatupäälliköille tai vastaavana sairaanhoitajana toimiville hieman valmennusohjelmasta riippuen.

Valmennusten aikana suunnittelet ja toteutat uuden palvelun/toimintamallin tai kehität nykyisiä palveluja/ toimintamalleja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Ilmoittaudu valmennuksiin!

Kysy lisää:
Hanna Svensberg
p. 044 566 2131
hanna.svensberg(a)verutum.fi

Terveydenhuoltoalan valmennusten tavoitteita:

 • Hoitotyön palvelujen ja käytäntöjen uudistaminen innovaatioiden avulla
 • Uusien toimintamallien kehittäminen
 • Verkostoyhteistyön ja moniammatillisen toiminnan edistäminen
 • Asiakaslähtöisyyden kehittäminen
 • Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden edistäminen
 • Esimieskoulutuksissa lisäksi muutoksen johtamistaitojen ja oman johtajuusosaamisen kehittäminen
Tuotteistamisella tuloksiin

Onko yritykselläsi tarve panostaa liiketoiminnan uudistamiseen ja palvelutoiminnan kehittämiseen?

Odottavatko asiakkaat teiltä uusia palveluratkaisuja ja -ideoita?

Verutum on koonnut valmennustiimin, joka koostuu tuotekehitystyön ja palvelumuotoilun huippuasiantuntijoista.

Asiantuntijoidensa avulla Verutum räätälöi eri aloille suunnattuja tuote- ja palvelukehitykseen keskittyviä koulutusohjelmia organisaatioiden tarpeisiin.

Koulutusohjelmien keskeisiä teemoja ovat mm.:

 • Palvelumuotoilu
 • Palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Tuotteistaminen
 • Projektijohtaminen
 • Luovat ideointimenetelmät
 • Tuote- ja palvelukehitystyön talous
 • Immateriaalioikeudet
 • Tuote- ja palvelukehityshankkeen myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
Verkkovalmennus KLT-tutkintoon

Verutum on suunnitellut KLT-tenttiin valmistautuville täysin uudentyyppisen valmennusohjelman.

Valmennus toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena, jolloin voit kuunnella luentoja ja tehdä KLT-tenttiin valmistavia harjoitustehtäviä itsellesi parhaiten sopivana aikana, paikasta riippumatta. Valmennukseen sisältyy verkko-ohjausta, jolloin saat tukea opiskeluusi taloushallinnon huippuasiantuntijalta.

Valmennuksen hinta on 690 euroa+alv/opiskelija.

Valmennusohjelma vuonna 2018

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan.

Valmennuksen sisällöstä vastaa HT-tilintarkastaja, KLT, MBA Jukka Hämäläinen. Hämäläinen on yksi Suomen johtavista taloushallintoalan valmentajista. Lisäksi hän on toiminut yrittäjänä ja johtajana tilitoimistoalalla jo noin 20 vuotta.

Ota yhteyttä

Voit laittaa meille viestin ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Kysymyksiä tai mietteitä? Autan mielelläni.

Paina ENTER keskustellaksesi